دکتر رویا جهانگیری زرکانی

سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 دکترای تخصصی علوم ارتباطات، مدرس دانشگاه های استان هرمزگان

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 پست الکترونیک : Dr.royajahangiri@gmail.com