با حضور دکتر هاشمی، وزیر بهداشت صورت گرفت:
کلینیک ویژه تخصصی شهرستان رودان ا