متخصص اعصاب و روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک: