صفحه اصلی > اخبار معاونت ها > معاونت آموزشی 


توسط ارزیابان خارجی وزارت بهداشت صورت گرفت:
ارزیابی آموزشی بیمارستان های شهید محمدی و کودکان بندرعباس
 

دکتر اکرم هاشمی؛ دکترای تخصصی آموزش پزشکی و عضو ارزیابان خارجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست ارزیابی آموزشی بیمارستان های شهید محمدی و کودکان بندرعباس گفت: ارزیابی آموزشی بیمارستان ها برای نخستین بار و به صورت منسجم با محوریت دانشگاه علوم پزشکی ایران و با همکاری وزارت بهداشت در کشور، در حال انجام است.

دکتر هاشمی افزود: این طرح در قالب سنجه هایی که قبلاً از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده بود، در حال پیگیری است؛ انتظار می رود این سنجه ها در بیمارستان شهید محمدی و کودکان بندرعباس جهت ارتقاء سطح آموزشی برنامه ریزی شده باشد.

وی تصریح کرد: با حضور در بیمارستان شهی