مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک:
نظام ارجاع الکترونیک، هدایت درست بیمار در مسیر درمان است</