بازدید از منابع و تاسیسات آب آشامیدنی روستایی میناب
 

دکتر حسینی مدیر شبکه بهداشت و درمان میناب گفت : طی هماهنگی بعمل آمده با ادارات آب و فاضلاب شهری و روستایی کارشناسان بهداشت محیط و بهورزان از منابع آب آشامیدنی بازديد بعمل آوردند و نسبت به کلرسنجي و نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب اقدام کردند.

دکتر حسینی افزود : یکی از وظایف بهورزان کلرسنجي روزانه حداقل 2 نقطه روستایی، ثبت کلرسنجي در فرمهای مربوطه و گزارش به مرکز بهداشتی درمانی همچنین پیگیری موارد نامطلوب کلرسنجي و بازدید از تاسیسات آب آشامیدنی، منابع و مخازن و نصب کروکی شبکه آب، مخازن و منابع آب درخانه های بهداشت می باشد .

 

دکتر حسینی هدف از این بازدیدها را آشنایی هرچه بیشتر بهورزان از سامانه آبرسانی روستایی، شبکه های آبرسانی و سیستم گندزدایی آب منطقه تحت پوشش خود جهت ارتقاء سلامت و بهداشت آب روستا عنوان کرد. 

تاریخ درج خبر : دوشنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٦  |  کد خبر : ٩٠٦٤ | تعداد نمایش خبر : 141
 

 


خروج