صفحه اصلي > مدیریت روابط عمومی 

دکتر فاطمه نوروزیان

مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی عمومی - دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشجوی MPH تخصصی مدیریت بیماریهای واگیر و غیر واگیر - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سابقه کار در روابط عمومی : 12 سال